Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120 EX 587/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.A.Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Ružomberok
Katastrálne územie:Ružomberok
Číslo listu vlastníctva:12049

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
Právny stav k parcele na ktorej leží stavba 2022 je evidovaný na liste vlastníctva 2646.

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
20221311rodinný dom s garážou.Jedná sa o murovaný rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami s rovnou strechou. Súčasťou je aj garáž, ktorá stojí na pozemku KN parc. č. 1311 za rodinným domom, súp. č. 2022. Právny stav k parcele na ktorej leží stavba 2022 je evidovaný na LV č. 2646

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Brtko Štefan, rod. Brtko, nar. 24.10.1954, občan SRBystrická cesta 61, 034 01 Ružomberok1/2
Brtková Alena rod. Jančiová, nar. 10.10.1955, občan SRJ.Sladkého 151/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:79600.00
Výška zábezpeky:39800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001 variabilný symbol 5872019
Najnižšie podanie:79600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001, variabilný symbol 5872019.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:-

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.12.201910:00J. Sladkého 2022. V prípade záujmu o obhliadku je potrebné aby záujemca minimálne 5 dní vopred kontaktoval exekútorský úrad č. tel. 0907194223.

Ďalšie informácie