Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 157/06
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Pinter Miroslav
Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Hodruša-Hámre
Katastrálne územie:Banská Hodruša
Číslo listu vlastníctva:1620

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4370/ 282zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SANDRIK DOLNÉ HÁMRE a.s.Hodruša - Hámre 966 611/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:275.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:137.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN : SK6409000000005036782924, VS 15706
Najnižšie podanie:275.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN : SK6409000000005036782924, VS 15706
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (§ 153 ods. 1), ako aj odhad závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (§ 153 ods. 2), vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva viaznuce na nehnuteľnosti - neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa : závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.12.201911:00na mieste draženej nehnuteľnosti, Hodruša - Hámre, k. ú. Banská Hodruša

Ďalšie informácie

V danej lokalite boli zistené riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti a to prístup k ohodnocovanému pozemku cez parcelu KN-C č. 487/1, na ktorú nie je založený list vlastníctva a ktorá je vedené len v registri \"E\" ako parcela KN-E č. 4370/1, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Lesy SR ŠP Bratislava - LV č. 1441.