Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 122/12
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Malý Horeš
Katastrálne územie:Malý Horeš
Číslo listu vlastníctva:498

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2151/5886zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ethelyiová HelenaDružstevná 178/12, Malý Horeš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1830.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1830.00
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Najnižšie podanie:1830.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.201910:00Malý Horeš- miesto, kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie