Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX195/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kešeľak Michal
Ulica:Mlynská č. 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.01.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mlynská 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Jelšava
Katastrálne územie:Jelšava
Číslo listu vlastníctva:2251

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
510domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lakatošová Irena, r. TurtakováZimná 286, Dobšina

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2180.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4360.00
Výška zábezpeky:2180.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:35400558004/5600 VS 1952019
Najnižšie podanie:4360.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:35400558004/5600
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:podľa vyhlášky
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:zo zákona
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:zo zákona

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.01.202013:00po dohode

Ďalšie informácie

záujem o ohliadku nahlásiť na EÚ do 2.1.2020