Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1567/2009
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šupa Miroslav
Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Nitra
Číslo listu vlastníctva:6708

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7469/9536orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
STAVPLAST SK, spol.s.r.o., v likv.Pražská 11, Nitra1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:467.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:233.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003,VS:15672009
Najnižšie podanie:467.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003,VS:15672009
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.12.201913:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie