Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 501/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.01.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Prievidza
Katastrálne územie:Prievidza
Číslo listu vlastníctva:Prievidza

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
101791855/3bytový domobytný dom
byt č.5,vchod č.: 19, 2.p.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Novota Peter a Pajdičová DenisaUl.sv. Cyrila 19/5,97101 Prievidza (podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu)822/23267
Ing. Novota Peter a Pajdičová DenisaUl.sv. Cyrila 19/5,97101 Prievidza1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:76133.40
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:38066.70
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0005012017
Najnižšie podanie:76133.40
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0005012017
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:• v zmysle Listu vlastníctva č. 6298, pre okres : Prievidza, obec: Prievidza, katastrálne územie: Prievidza, Okresný úrad Prievidza - katastrálny odbor, časť: C, „záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa parag.15 zak.c. 182/1993 Z.z.“, záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby, • v zmysle Listu vlastníctva č. 6298, pre okres : Prievidza, obec: Prievidza, katastrálne územie: Prievidza, Okresný úrad Prievidza - katastrálny odbor, časť: C, „exekučné záložné právo zriadené JUDr. Jozef Augustín PhD, súdny exekútor v prospech Jozef Richtárik AUTODOPRAVA, Sverepec 98, 01701 Sverepec v rámci výkonu exekúcie vedenej pod sp. zn. EX 1410/15“, záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby, • v zmysle Listu vlastníctva č. 6298, pre okres : Prievidza, obec: Prievidza, katastrálne územie: Prievidza, Okresný úrad Prievidza - katastrálny odbor, časť: C, „exekučné záložné právo zriadené JUDr. Peter Kuna, súdny exekútor v prospech PROCESS TECHNIK s.r.o. , Akademická 2 , 94901 Nitra v rámci výkonu exekúcie vedenej pod sp. zn. EX 36/15“, záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.01.202011:00miesto kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do začiatku dražby. Podmienky dražby: Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 03.01.2020 o 11.00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 813 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk.