Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Oprava dražby
Číslo exekučného konania:Ex 19/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Lesňáková Viera
Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie