Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:222EX72/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Vozár Roman
Ulica:Karloveská 6C, P.O.Box 103
PSČ + Obec:84000 Bratislava 4

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.02.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Karloveská 6C
PSČ + Obec:84104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Rovinka
Katastrálne územie:Rovinka
Číslo listu vlastníctva:1101

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
679218ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Paulen VladimírBieloruská 5191/28, 821 07 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.01.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2917.50
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1458.75
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511000000002624043833, variabilný symbol 7217
Najnižšie podanie:2917.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511000000002624043833, variabilný symbol 7217
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu má vydražiteľ právo ujať sa držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:exekučné záložné právo zriadené v prospech oprávneného zaniká prechodom draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa, ostatné záložné práva, ktoré sú v neskoršom poradí v zmysle § 151 ma ods. 3) Občianskeho zákonníka zanikajú a záloh sa prevádza resp. prechádza nezaťažený záložnými právami ostatných veriteľov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.02.202010:00Rovinka

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je 2917,50 EUR ktorá predstavuje zároveň aj najnižšie podanie ( vyvolávaciu cenu) a bola určená súdnym exekútorom podľa §145 ods.1 Exekučného poriadku, ako ¾ ceny nehnuteľností ( 3890,00 EUR) stanovenej na základe znaleckého posudku č. 152/2019 znalca Ing. Ivana Izakoviča , znalca z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností Prezentácia účastníkov dražby je stanovená na 9:30 hod. Podmienky účasti na dražbe : Právo dražiť majú osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ je povinný preukázať sa : - platným dokladom totožnosti - verejnou alebo úradne overenou listinou preukazujúcou právo zastupovať záujemcu - uhradenie dražobnej zábezpeky do stanoveného termínu Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú v dražbe zníženú o dražobnú zábezpeku do piatich dní po konaní dražby, na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100 ( IBAN : SK7511000000002624043833 BIC: TATRSKBX) vedený v Tatra banke, a.s. , v.s. 7217 . Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa , že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu , ktorý sa má vydražiť. Ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti; opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred vykonaním opätovnej dražby. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podania sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods.1 je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Bližšie informácie na tel.č.: 02/ 49266314, 0948 512150.