Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1221/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Blaško Jozef
Ulica:Ul.kpt.Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.03.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kpt. Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Zborov
Katastrálne územie:Zborov
Číslo listu vlastníctva:3941

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
104/1223záhrada
104/2278zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Michalík JánKošice1/9

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.02.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:860.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:860.00
Výška zábezpeky:430.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:860.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.03.202011:00Zborov

Ďalšie informácie