Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1662/14
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Nižný Žipov
Katastrálne územie:Nižný Žipov
Číslo listu vlastníctva:1464

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
950/1409Zastavané plochy a nádvoria
950/21024Záhrada
950/3292Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
181950/320stolárska dielňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
NIKO s.r.o., IČO: 36206369Hlavná 181, 076 17 Nižný Žipov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.05.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:58300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:30316.00
Výška zábezpeky:15158.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009,VS: 166214
Najnižšie podanie:303016.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.:SK6531000000004200002009,VS: 166214
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.06.202010:00Nižný Žipov

Ďalšie informácie