Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 71/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ingr Jozef
Ulica:Wolkova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Wolkrova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. DEVÍN
Katastrálne územie:Devín
Číslo listu vlastníctva:841

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
190614zastavaná plocha a nádvorie
1907489záhrada
190827zastavaná plocha a nádvorie
1909180záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
TORING s.r.o., IČO: 48 105 406Tallerova 4, 811 02 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:158000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:158000.00
Výška zábezpeky:79000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Najnižšie podanie:158000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady (nie sú nám známe).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražená nehnuteľnosť bude do užívania odovzdaná vydražiteľovi ihneď po schválení dražobnej zápisnice súdom. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.06.202010:00Bratislava, na mieste draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie