Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 44/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.07.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Radošovce
Katastrálne územie:Radošovce
Číslo listu vlastníctva:1276, 1277, 1883, 2305, 2835, 3066, 3068, 535

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
783/11976orná pôda
798/11817orná pôda
798/26913orná pôda
1054/1578orná pôda
1054/101893orná pôda
16441026orná pôda
16841208orná pôda
2291/11050orná pôda
3278/21960orná pôda
3589/1967orná pôda
15173872orná pôda
783/26907orná pôda
3927/11547orná pôda
42301374orná pôda
938/56711orná pôda
938/6759orná pôda
1342601orná pôda
1343863orná pôda
13894683orná pôda
17051483orná pôda
23931841orná pôda
3568442orná pôda
3569363orná pôda
3570888orná pôda
38489782orná pôda
585/3134orná pôda
1640574orná pôda
1901216trvalé trávne porasty
13036175orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Monika Stojaspalová, rod ŠimkováRadošovce 3771/4; 1/2; 1/4; 1/6;

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Najnižšie podanie:12100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.07.202014:00Radošovce

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 1276, spoluvlastnícky podiel 1/2 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 1277, spoluvlastnícky podiel 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 1883, spoluvlastnícky podiel 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 2305, spoluvlastnícky podiel 1/6 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 2835, spoluvlastnícky podiel 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 3066, spoluvlastnícky podiel 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 3068, spoluvlastnícky podiel 1/2 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 535 všetky v okrese Skalica, obec Radošovce, katastrálne územie Radošovce. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.