Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:19EX 672/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cirbes Dušan
Ulica:Svätoplukova č. 36
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.07.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Svätoplukova 36
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA - m.č. DÚBRAVKA
Katastrálne územie:Dúbravka
Číslo listu vlastníctva:3078

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2912198zastavaná plocha a nádvorie
2913217zastavaná plocha a nádvorie
2914186zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
313829129Bazovského 1, 3, 5
313829139Bazovského 1, 3, 5
313829149Bazovského 1, 3, 5

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
EVALAXOS s.r.o.Rybná 716/24, Staré Město - Praha 1, ČR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:154000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:77000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK33 0200 0000 0021 0829 7554
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremeno v prospech správcu UK, povinnosť strpieť prístup k rozvodom UK. Predmetný byt je obývaný 2 osobami - odmietli predložiť doklady o užívaní. Neukončený spor o vypratanie predmetu dražby - žalovaný Maroš Náprstek - Okresný súd Bratislava IV. 18C/8/2019. Prebiehajúce dovolanie na Najvyššom súde 2Cdo/262/2019 o neplatnosti dražby (konanie bolo pôvodne vedené na OS Bratislava IV pod č. 11C170/2014).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.07.202011:00Bazovského 5, Bratislava-Dúbravka po dohovore s pracovníkom EXÚ najneskôr do 25.06.2020

Ďalšie informácie