Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:141EX 465/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rojčeková Margita
Ulica:A. Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.07.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:A. Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Rabča
Katastrálne územie:Rabča
Číslo listu vlastníctva:2452

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1830/3250orná pôda
1830/4288zasstavaná plocha a nádvorie
1830/7129zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11951830/7Rodinný domRodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rusnák Štefanul. Šiškova 1195/2, Rabča1/2
Rusnáková Jankaul. Šiškova 1195/2, Rabča1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:210000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:157500.00
Výška zábezpeky:78750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0556000000007713705002
Najnižšie podanie:157500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0556000000007713705002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.07.202009:00ul. Šišková č. 1195/2, Rabča

Ďalšie informácie