Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1049/2014
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr., PhD., Augustín Jozef
Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.07.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Framborská 41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Komárno
Katastrálne územie:Komárno
Číslo listu vlastníctva:8758

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
10033/812395orná pôdaparcela registra C
10033/1210000orná pôdaparcela registra C
6245/253597ostatné plochyparcela registra D

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
JUDr. Barbora Kollárová /TakácsováHarmoša 547/2, Komárno 41/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:278000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:278000.00
Výška zábezpeky:139000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:ČSOB, a.s., č.ú.:SK9175000000004017200349
Najnižšie podanie:278000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:ČSOB, a.s., č.ú.:SK9175000000004017200349
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie, za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady : nájomná zmluva uzavretá v roku 2016 na dobu 10 rokov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.07.202009:30Novozámocká cesta, Komárno, (neďaľeko ČS Slovnaft).

Ďalšie informácie