Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:81/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Michalovce
Katastrálne územie:Michalovce
Číslo listu vlastníctva:8000

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12324186/1, 4186/2, 4187bytový dombytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Migléc Dalibor, rod. MiglécUl. Štefana Kukuru 1232/6, 07101 Michalovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:33500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:33500.00
Výška zábezpeky:16750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 8115
Najnižšie podanie:33500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 8115
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie sú nasledovné: - Vecné bremeno podľa §23, odst. 4 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z. v prospech vlastníkov bytov v dome, spočívajúce v práve stavby, v práve vstupu a prechodu k bytovému domu čs. 1232 na parc. č. 4186/1, 4186/2, 4187. - Vecné bremeno podľa §25 zák. č. 42/1994 Z.z. v znení zák. č. 117/1998 Z.z. (kryt CO ).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností. Okrem prechodu vlastníckeho práva k draženej nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa: - Vecné bremeno podľa §23, odst. 4 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z. v prospech vlastníkov bytov v dome, spočívajúce v práve stavby, v práve vstupu a prechodu k bytovému domu čs. 1232 na parc. č. 4186/1, 4186/2, 4187. - Vecné bremeno podľa §25 zák. č. 42/1994 Z.z. v znení zák. č. 117/1998 Z.z. (kryt CO ). - Vo vzťahu k nadobúdateľovi nehnuteľností aj po prechode vlastníctva pôsobí záložné právo v zmysle § 15 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Iné závady ani úžitky z draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa neprechádzajú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.07.202016:00v mieste nehnuteľností v obci Michalovce

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je byt č. 4 v spoluvlastníckom podiele 1/1 nachádzajúci na 1. p. vchod č. 6 Ul. Štefana Kukuru v bytovom dome so súpisným číslom 1232 a spoluvlastnícky podiel 6531/156752 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo vlastníctve povinného Migléc Dalibor r. Migléc, Ul. Štefana Kukuru 1232/6, Michalovce, PSČ 071 01, SR. Jedná sa o nehnuteľnosť zapísanú na LV 8000 okres Michalovce, obec Michalovce, katastrálne územie Michalovce. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.