Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:406/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Štúrovo
Katastrálne územie:Štúrovo
Číslo listu vlastníctva:4418

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3912693zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
17063912bytový dombytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baráth Jozef, rod. Baráth a Baráthová Oľga, rod. LuptáčikováŠtefánikova 16, 94301 Štúrovo a Dolnosecká 6, 943 04 Obid1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:36000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:36000.00
Výška zábezpeky:18000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 40619
Najnižšie podanie:36000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 40619
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: - zákonné záložné právo zapísané na LV 4418 v časti C Ťarchy - ENERBYT, s.r.o. Štúrovo zo dňa 1.8.2011 vložil podľa § 15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. záložné právo na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, ktoré urobil vlastník bytov, vzniká zo zákona k bytu v dome zál. právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome na byt č. 67 na 7. poschodí v byt. dome sč. 1706 na CKN parc. č. 3912 vchod č.16, Z 5087/11 - č. zmeny 864/11 . - zákonné záložné právo zapísané na LV 4418 v časti C Ťarchy - ENERBYT s.r.o. Štúrovo, IČO:36753491 zriadil zákonné záložné právo na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa obytného domu, spoločných častí, zariadení a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu, nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech vlastníkov a spoluvlastníkov bytového domu, podľa § 15 zákon č. 182/1993 Z.z. v znení dodatku zo dňa 16.04.2014 na byt č. 67, vchod č. 16, na 7. posch. bytového domu súp. č. 1706 na p. č. 3912 v celosti, Z 937/2014 .
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti spolu s viaznucimi zákonnými záložnými právami: - zákonné záložné právo zapísané na LV 4418 v časti C Ťarchy - ENERBYT, s.r.o. Štúrovo zo dňa 1.8.2011 vložil podľa § 15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. záložné právo na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, ktoré urobil vlastník bytov, vzniká zo zákona k bytu v dome zál. právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome na byt č. 67 na 7. poschodí v byt. dome sč. 1706 na CKN parc. č. 3912 vchod č.16, Z 5087/11 - č. zmeny 864/11 . - zákonné záložné právo zapísané na LV 4418 v časti C Ťarchy - ENERBYT s.r.o. Štúrovo, IČO:36753491 zriadil zákonné záložné právo na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa obytného domu, spoločných častí, zariadení a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu, nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech vlastníkov a spoluvlastníkov bytového domu, podľa § 15 zákon č. 182/1993 Z.z. v znení dodatku zo dňa 16.04.2014 na byt č. 67, vchod č. 16, na 7. posch. bytového domu súp. č. 1706 na p. č. 3912 v celosti, Z 937/2014 .

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.07.202010:00v mieste nehnuteľnosti v Štúrove

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je byt č. 67 (spoluvlastnícky podiel ½ vo vlastníctve Jozefa Barátha, rod. Baráth, bytom Štefánikova 16, Štúrovo, PSČ 943 01 a spoluvlastnícky podiel ½ vo vlastníctve Oľgy Baráthovej, rod. Luptáčiková, bytom Dolnosecká 6, Obid, PSČ 943 04, oba podiely sú predmetom tejto dražby) nachádzajúci na 7.p. vchod Štefánikova 16 v bytovom dome so súpisným číslom 1706 stojacom na parcele 3912, ďalej spoluvlastnícky podiel 6558/432042 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 6558/432042 k pozemku – parcelné číslo 3912, to všetko ako spoluvlastnícky podiel Jozefa Barátha, rod. Baráth, bytom Štefánikova 16, Štúrovo, PSČ 943 01 a Oľgy Baráthovej, rod. Luptáčiková, bytom Dolnosecká 6, Obid, PSČ 943 04 . Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané na LV 4418 okres Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.