Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 31/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Božíková Ághová Barbora
Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Poltár
Obec:Málinec
Katastrálne územie:Málinec
Číslo listu vlastníctva:2909

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2651/1357zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bošanský JánBratislava - Staré Mesto1/48

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:27.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:27.00
Výška zábezpeky:13.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK66 0900 0000 0050 5000 5443
Najnižšie podanie:27.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK66 0900 0000 0050 5000 5443
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.07.202000:00presný čas si záujemca dohodne minimálne 3 pracovné dni pred určeným dňom u súdneho exekútora

Ďalšie informácie