Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 12657/2017 II
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Makov
Katastrálne územie:Makov
Číslo listu vlastníctva:9015

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
798/3246Trvalé trávne porasty
151944Orná pôda
152/21035Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hričovcová AnnaPotok 4, 023 56 Makov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3859.40
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3859.40
Výška zábezpeky:1930.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1265717
Najnižšie podanie:3859.40
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1265717
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.06.202009:30Obec Makov (pred obecným úradom)

Ďalšie informácie

Parcely sa dražia ako samostatné nehnuteľnosti za splnenia nasledovných podmienok: parcela č. KN-C 798/3 - všeobecná hodnota: 324,72 EUR, výška zábezpeky: 163,00 EUR parcela č. KN-E 151 - všeobecná hodnota: 830,72 EUR, výška zábezpeky: 416,00 EUR parcela č. KN-E 152/2 - všeobecná hodnota: 2.703,96 EUR, výška zábezpeky: 1.352,00 EUR V zmysle platného územného plánu na pozemkoch CKN 798/3 a EKN 151 je možné realizovať výstavbu, avšak za splnenia podmienok stanovených platným stavebným povolením. Pozemok EKN 152/2 je zastavaný medzinárodnou komunikáciou I/10.