Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 143/04
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.07.2020
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Smolenice
Katastrálne územie:Smolenice
Číslo listu vlastníctva:2006; 2007; 2614; 2008;

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1006484zastavané plochy a nádvoriapodiel 22/484
97919zastavané plochy a nádvoriapodiel 1/1
1005/2231ostatné plochypodiel 11/231

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
7191006bytový dombyt č.26 na 4 p., vchod 12
0979garážgaráž v KN nezapísaná

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing Mária TomanováŠtúrova 12, Smolenice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:58800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:29400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Najnižšie podanie:58800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.07.202011:00Štúrova 12, Smolenice

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2006, 2007, 2614, 2008 v celosti a k tomu prislúchajúce spoluvlastnícke podiely priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 18/395 a spoluvlastnícke podiely 22/484, 1/1, 11/231 na prislúchajúcich pozemkoch v okrese Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenice. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.