Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:281EX 414/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.07.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Sever
Katastrálne územie:Severné Mesto
Číslo listu vlastníctva:14104

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1890165zastavaná plocha a nádvorie
1891420záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1700189010rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Haková Angela r. HakováLidické námestie 893/2, 040 22 Košice, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:173000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:86500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Najnižšie podanie:173000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.07.202010:00Pod kaštieľom 6, Košice

Ďalšie informácie