Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:511/2003
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.07.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Šrobárová
Katastrálne územie:Šrobárová
Číslo listu vlastníctva:193

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
40122772orná pôda
43831551orná pôda
126927994orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ondrušeková AnnaŠkolská 23, Šrobárová1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:39100.00
Výška zábezpeky:19550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:39100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.07.202011:00Šrobárová

Ďalšie informácie