Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1591/1996
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Blaško Jozef
Ulica:Ul.kpt.Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.07.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul. Kpt. Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Závadka
Katastrálne územie:Závadka
Číslo listu vlastníctva:100

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
305724zastavaná plocha a nádvorie
306/1273zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
312/1paletáreň

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Poľnohospodárske družstvoZávadka1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3370.43
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3372.00
Výška zábezpeky:1686.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Najnižšie podanie:3372.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.07.202010:00Závadka

Ďalšie informácie