Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:15293/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kováč Ladislav, PhD.
Ulica:Južná trieda 93
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Južná trieda 93
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Štrba
Katastrálne územie:Štrba
Číslo listu vlastníctva:1410

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2413/35297zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je dvor
2413/34250zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je inžinierska stavba
2413/33100zastavavná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je dvor
2413/32408Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je dvor
2413/25248Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je inžinierska stavba
2413/24221Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je dvor

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kláštorná s.r.o.Jantárová 30, 040 01 Košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:34900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:32340.00
Výška zábezpeky:16170.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6675000000004007902961
Najnižšie podanie:32340.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6675000000004007902961
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nájomná zmluva zo dňa 21.03.2013 v prospech PPA Invest s.r.o., Bencúrova 6, 040 01 Košice.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.07.202014:00Štrba

Ďalšie informácie

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: - prevodom peňažných prostriedkov z účtu na účet súdneho exekútora vedený v Československej obchodnej banke, a. s. č. IBAN SK66 7500 0000 0040 0790 2961, VS 152932015, KS 0308 - vkladom na účet súdneho exekútora do pokladne v banke Československá obchodná banka, a. s. č. IBAN SK66 7500 0000 0040 0790 2961, VS 152932015, KS 0308, - v hotovosti do pokladne súdneho exekútora na exekútorskom úrade, najneskôr pred konaním dražby. Dražobná zábezpeka musí byť do času začatia dražby pripísaná v prospech účtu súdneho exekútora. Osoba, ktorá chce dražiť, musí sa dostaviť na exekútorský úrad a zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do začiatku dražby v čase uvedenom na vyhláške.