Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:41EX 254/04
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Ulica:Lermontovova 17
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 17
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Veľký Cetín
Katastrálne územie:Veľký Cetín
Číslo listu vlastníctva:1140,1141, 3621, 3622, 3623, 1589

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
CKN 342/487zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1140, spoluvlastnícky podiel 1/3
CKN 342/1231zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1141, spoluvlastnícky podiel 4/6
EKN 342/199zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3621, spoluvlastnícky podiel 1/2
EKN 342/2143ostatná plochaLV č. 3622, spoluvlastnícky podiel 1/4
EKN 343/2532záhradaLV č. 3622, spoluvlastnícky podiel 1/4
EKN 344/248záhradaLV č. 3622, spoluvlastnícky podiel 1/4
EKN 344/122záhradaLV č. 3623, spoluvlastnícky podiel 5/16
CKN 342/5757záhradaLV č. 1589, spoluvlastnícky podiel 1/1

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
162342/4rodinný domLV č. 1140, spoluvlastnícky podiel 1/3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jarušková ValériaVeľký Cetín č. 62, Veľký Cetín1/3, 4/6, 1/2, 1/4, 5/16
Jarušková MáriaVeľký Cetín č. 62, Veľký Cetín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16853.58
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12206.00
Výška zábezpeky:6103.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Najnižšie podanie:12206.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.07.202009:00Sídlo EXÚ, následne presun na dražené parcely

Ďalšie informácie