Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1852/13
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.07.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:NIŽNÝ HRABOVEC
Katastrálne územie:Nižný Hrabovec
Číslo listu vlastníctva:424

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4341465Zastavané plochy a nádvoria
435697Záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
21434rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Danková Kristína408, 09435 Čaklov2/3
Danková Slávka408, 09435 Čaklov1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9800.00
Výška zábezpeky:4900.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:účet exekútora č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0018522013,
Najnižšie podanie:4900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:účet exekútora č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0018522013,
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie „Vecné bremeno – spočívajúce v práve bezplatného doživotného užívania vedľajšej stavby a parc. CKN č. 434, 435 v prospech Ján Gaži, V 1497/2000 – 90/00, 70/17“

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.07.202011:00miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 21.07.2020 o 11.00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 814 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.