Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 3/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.07.2020
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Štiavnické Bane
Katastrálne územie:Štiavnické Bane
Číslo listu vlastníctva:766

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1642/2233Ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
VK REALITY s.r.o.Š. Moyzesa 9585/41, Zvolen1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4110.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4110.00
Výška zábezpeky:2055.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:3709000000000302741963, VS: 318
Najnižšie podanie:4110.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:3709000000000302741963, VS: 318
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.07.202009:30Štiavnické Bane

Ďalšie informácie

V zmysle schváleného územného plánu obce Štiavnické Bane vyplýva, že pozemok CKN parc. č. 1642/2 sa nachádza v území, ktoré ÚP vymedzil ako \"Urbanizačný blok 4\", a ktorý ÚP popisuje ako: územie s prevahou novej výstavby rodinných domov, školského areálu, objektov solitérnych rekreačných chát a chatových areálov. Záväzné regulatívy územia: Dominantná funkcia bloku: chatová osada, Max. výška zástavby: 1 NP + podkrovie.