Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 740/2015
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Veľký Krtíš
Katastrálne územie:Veľký Krtíš
Číslo listu vlastníctva:2734

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
23145002ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ZAEL, s.r.o.Lučenská 73, Veľký Krtíš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:319000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:159500.00
Výška zábezpeky:79750.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:159500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.07.202011:00Veľký Krtíš

Ďalšie informácie

Na parcele je prevádzková hala, jednopodlažná prízemná nepodpivničená kovová stavba rozdelená na výrobnú časť, skladovú časť, sociálne zázemie bez pripojenia na inžinierske siete - nehnuteľnosť nezapísaná v katastri nehnuteľností