Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2363/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.07.2020
Čas:10:15

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Banská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:878

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
500720Zasatavné plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
844950077Garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macháliková (Wenczová) KarinBernolákova 37, Banská Bystrica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2380.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2380.00
Výška zábezpeky:1190.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 236311
Najnižšie podanie:2380.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 236311
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.07.202013:00Banská Bystrica

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.