Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:509/1996
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hlaváčová Mária
Ulica:Hlavné námestie 34
PSČ + Obec:06001 Kežmarok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavné námestie č. 34
PSČ + Obec:06001 Kežmarok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Spišská Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:6893

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
66878619Orná pôdaOrná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján Černický, rodený ČernickýNovoveská cesta 9002/5, Spišská Nová Ves1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:41400.00
Výška zábezpeky:20700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK81 0900 0000 0051 5484 2967
Najnižšie podanie:41400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK81 0900 0000 0051 5484 2967
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Zápisnicou
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.07.202011:00parcela č. 6687, evidovanej na LV č. 6893 v k.ú. Spišská Nová Ves

Ďalšie informácie

Pozemok sa nachádza v južnej časti - Ferčekovce, v miestnej lokalite \"Malé pole\"