Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 7619/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.07.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Krškany
Katastrálne územie:Veľké Krškany
Číslo listu vlastníctva:837

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
213/51040záhradyparcela registra C

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horniaková Helena, rod. Lukáčová, nar. 28.6.1957 a manžel Horniak Ondrej, rod. Horniak, nar. 26.3.1958Veľké Krškany 124, 935 01 Krškany24/27

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5300.00
Výška zábezpeky:2650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS: 761910
Najnižšie podanie:5300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS: 761910
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.07.202010:30Krškany, okres Levice

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti, ktorá sa bude dražiť, sa uskutoční dňa 21.7.2020 o 10:30 hod. v obci Krškany, okres Levice, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.