Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:263EX 301/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Šteiner Ivan PhD.
Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.08.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Bojnice
Katastrálne územie:Bojnice
Číslo listu vlastníctva:2723

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1568665zastavaná plocha a nádvorieSpoluvlastnícky podiel : 589 / 18062

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12441568BYTOVÝ DOMPodiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 589 / 18062
BytVchod: 24, 3 p., Byt č. 6, Spoluvlastnícky podiel : 1 / 1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ertel VladimírLúčky 1244/24, 972 01 Bojnice,

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:43600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:21800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 3012019, ŠS 5005
Najnižšie podanie:43600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 3012019, ŠS 5005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu právoplatne schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.07.202010:00na adrese Lúčky 1244/24, 972 01 Bojnice
22.07.202010:00na adrese Lúčky 1244/24, 972 01 Bojnice

Ďalšie informácie

Ohodnocovaný byt č. 6 vo vchode č. 24 sa nachádza na 3. posch. (najvyššom) a jedná sa o 2 izbový byt v pôvodnom a veľmi zanedbanom stave. S dispozičným členením na vstupnú chodbu , kuchyňu, kúpeľňu so samostatným WC v pôvodnom umakartovom jadre, obývaciu (bývalú) izbu s balkónom, izbu a čiastočne murovanú pivnicu na prízemí. Popis konštrukcií a vnútorného vybavenia bytu : Podlahy všetkých miestností sú z pôvodného PVC, balkón má novšiu keramickú dlažbu. Vnútorné omietky sú pôvodné a miestami poškodené zatečením (v kuchyni a v obývačke) - koef. 0,7. V kuchyni sa nachádzajú pôvodné keramické obklady, v jadre kúpeľne s WC sa nenachádzali - koef. 0,5. Okná sú nové plastové s dvojsklom s hliníkovými žalúziami - koef. 1,5 (vrátane spoluvlastníckeho podielu na oknách spol. častí a schodiska). Vnútorné dvere sú pôvodné dýhované, vstupné dvere sú čalúnené, balkónové sú plastové. Vykurovanie je ústredné, radiátory v byte sú pôvodné oceľové rebrové. Elektroinštalácia je pôvodná, elektrická skriňka a zásuvky sú poškodené - koef. 0,7. V kuchyni sa nachádza pôvodná poškodená linka s kombinovaným šporákom a s poškodeným digestorom - koef. 0,5. V byte je pôvodné umakartové jadro kúpeľne s WC a je v slabšom technickom stave. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je toaleta, pre sanitu určujem koeficient podštandardu 0,5. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti sú povinní zložiť túto zábezpeku - V hotovosti najneskôr do 30 minút pred dražbou v sídle exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Dokladom o zložení je príjmový pokladničný doklad. Neúspešnému dražiteľovi sa zábezpeka vracia v hotovosti do 30 minút od ukončenia dražby. - Šekom najneskôr 30 minút pred dražbou v sídle exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Dokladom o zložení je potvrdenie o prevzatí šeku. Neúspešnému dražiteľovi sa šek vracia späť do 30 minút od ukončenia dražby. - Poštovým poukazom na adresu najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa termínu dražby. Dokladom o zložení je podací lístok z poukazu, s podmienkou, že pošta poukaz exekútorskému úradu doručila. Neúspešnému dražiteľovi sa zábezpeka vracia v hotovosti do 30 minút od ukončenia dražby. - Poštovým poukazom na účet súdneho exekútora JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. č. SK84 0900 0000 0002 7271 9326, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, variabilný symbol: 3012019, špecifický symbol: 5005 (ďalej len „platobné podmienky“) najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa termínu dražby. Dokladom o zložení je podací lístok z poukazu, s podmienkou, že do 30 minút pred dražbou bola zábezpeka pripísaná na účet exekútora a bol z pošty exekútorskému úradu doručený zoznam poštových poukazov na účet s rozpisom platieb. Neúspešnému dražiteľovi sa zábezpeka vracia prevodom na ním určený bankový účet do 1 hodiny od ukončenia dražby. - Prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora s uvedenými platobnými podmienkami najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa termínu dražby, s podmienkou že zábezpeka bola pripísaná na účet exekútora do 30 minút pred dražbou. Dokladom o zložení je potvrdenie banky o prevode na účet alebo výpis z účtu. Neúspešnému dražiteľovi sa zábezpeka vracia prevodom späť na bankový účet do 1 hodiny od ukončenia dražby. - Vkladom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora s uvedenými platobnými podmienkami najneskôr do štyroch hodín do dražby, s podmienkou že zábezpeka bola pripísaná na účet exekútora do 30 minút pred dražbou. Dokladom o zložení je potvrdenie banky o vklade na účet. Neúspešnému dražiteľovi sa zábezpeka vracia prevodom späť na bankový účet do 1 hodiny od ukončenia dražby. Záujemcovia o kúpu sa preukazujú dokladom o zložení zábezpeky najneskôr 15 minút pred dražbou. Najvyššie podanie – kúpnu cenu musí vydražiteľ zaplatiť na účet súdneho exekútora s uvedenými platobnými podmienkami, a to do 14 dní odo dňa udelenia príklepu. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná súdny exekútor opätovnú dražbu nehnuteľností. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby 12.08.2020 a zloží dražobnú zábezpeku. Dražby sa musí zúčastniť osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami v originály alebo overenej kópii, najmä : - titulom vzniku, prevodu alebo prechodu pohľadávky, - titulom zriadenia záložného práva (napr. zmluvou, rozhodnutím, príkazom), - pri zákonných záložných právach prehľadom nezaplatených splatných pohľadávok s uvedením sumy a dátumu splatnosti po jednotlivých mesiacoch, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov a môžu byť zaprené čo do pravosti, výšky, poradia alebo spôsobu úhrady. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný, 4. povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.