Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:303/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.08.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Hodruša-Hámre
Katastrálne územie:Dolné Hámre
Číslo listu vlastníctva:472

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
22177Zastavané plochy a nádvoria
22241Zastavané plochy a nádvoria
22323Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8722110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baranovič Pavol Ing, nar. 23.08.196 a Eva Baranovičová , nar. 12.10.1962Jesenského 1114/54, 926 01 Sereď1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7700.00
Výška zábezpeky:3850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 30320
Najnižšie podanie:7700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 30320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.07.202010:00Dolné Hámre

Ďalšie informácie