Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:221EX80/2017
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šujanová Marcela
Ulica:Nálepkova 346/1
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.07.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nálepkova 346/1
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Prievidza
Katastrálne územie:Prievidza
Číslo listu vlastníctva:6373,7458

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2564344zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
301562564bytový dombyt č. 8 na 2.posch. vchod 10

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vician MartinPrievidza1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:62600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:23475.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Najnižšie podanie:46950.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle EP

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.07.202010:00na mieste samom po nahlásení záujmu min. 3 dni vopred na č.t. 042/4321338

Ďalšie informácie