Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:302EX 29/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Uhaľová Eva
Ulica:Štefana Moyzesa 9877/43
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.08.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štefana Moyzesa 9877/43
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Banská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:5076

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
17801150bytový dompodiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 553/28066
bytvchod 13, 10. p., byt č. 40

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Libuša TóthováTrieda SNP 1780/138/14

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:19500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4302000000002201388856, VS 2918
Najnižšie podanie:19500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4302000000002201388856, VS 2918
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. /§150 ods.1 Exekučného poriadku/. Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu súdnou exekútorkou, ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie./§150 ods.2 Exekučného poriadku/.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.07.202010:00Trieda SNP 1780/13, Banská Bystrica v mieste kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/14 na byte a na podiele na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 553/28066.