Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 297/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.08.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Zvolen
Číslo listu vlastníctva:3989

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1726/8565Zastavané plochy a nádvoria
1726/10122Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
21611726/8budovarodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Michalek PavelPartizánska 2161/9 Zvolen1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:262000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:262000.00
Výška zábezpeky:98250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS: 2972019
Najnižšie podanie:196500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS: 2972019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.07.202010:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie