Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:519/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.08.2020
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Párovské Háje
Katastrálne územie:Párovské Háje
Číslo listu vlastníctva:8899, 7645 a 7625

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3879/51000Orná pôda
3879/61000Orná pôda
3879/10611Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BARANÍK ĽubomírKostolná 135/40 Nitra1/1, 1/1 a 4/19

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2780.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2780.00
Výška zábezpeky:1390.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:2780.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €. Žiadne konkrétne závady neuviedol vo svojom skoršom uznesení ani exekučný súd.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady neboli zistené žiadne, ich hodnota je 0,- EURO

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.07.202015:30na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je nutné vopred do 3 pracovných dní pred ohliadkou nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Komárňanská 100, alebo elektronicky na e-mailovej adrese euhurbanovo@euhurbanovo.sk.