Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1171/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubát Bohumil
Ulica:Šafárikovo nám. 4
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.08.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Šafárikovo nám. 4
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. STARÉ MESTO
Katastrálne územie:Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:6669

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
630210215/19Námestie Martina Benku 15, byt č. 20, 2.p., Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 4521/1008700

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Da Silva Carlos Sebastiao r. Da Silva, Ing.Námestie Martina Benku 2, Bratislava, PSČ 811 071/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:79200.00
Výška zábezpeky:39600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7275000000004013223594, VS 11712017, poznámka: Dražba
Najnižšie podanie:79200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7275000000004013223594, VS 11712017, poznámka: Dražba
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na podiel na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky podielu na nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. nájomné práva). Vydražiteľ nadobudne podiel na nehnuteľnosti nezaťaženú záložným právom okrem zákonného záložného práva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženého podielu na nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s podielom na nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.08.202010:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženého podielu na nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 150/2019 vypracovaným Ing. Antonom Fuzákom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je vo výške 79.200,00 € (slovom sedemdesiatdeväťtisíc dvesto eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s podielom na nehnuteľnosti, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Najnižšie podanie za podiel na nehnuteľnosti na dražbe je vo výške 79.200,00 € (slovom sedemdesiatdeväťtisíc dvesto eur) bez započítania závady na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre dražený podiel na nehnuteľnosti je 50 % z ceny podielu zistenej znaleckým posudkom – t.j. 39.600,00 € (slovom tridsaťdeväťtisíc šesťsto eur). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 09:45 hodiny, a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 11712017, poznámka: Dražba, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 09:45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 11712017, poznámka: Dražba vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 04.08.2020 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava; E-mail: kubat@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641, mobil: +421 948 489 400. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženého podielu na nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražený podiel na nehnuteľnosti prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženému podielu na nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. V zmysle ust § 166 ods. 2 Exekučného poriadku, spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu v zmysle ust § 166 ods. 3 Exekučného poriadku podlieha schváleniu súdom. Bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 11712017, poznámka: Dražba vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.