Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 422/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.09.2020
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Svederník
Katastrálne územie:Svederník
Číslo listu vlastníctva:924

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2091925orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Husár RomanMarček 871/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4700.00
Výška zábezpeky:2350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 4222015
Najnižšie podanie:4700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 4222015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:§ 150 Ex. por.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.08.202013:00kde nehnuteľnosť leží

Ďalšie informácie

Upozornenie : Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 4222015 najneskôr deň pred konaním dražby t.j. 02.09.2020 ! Dražiteľ je povinný preukázať úhradu zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky a.s. pred začiatkom dražby.