Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2834/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.08.2020
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Tornaľa
Katastrálne územie:Starňa
Číslo listu vlastníctva:440

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
278732Murovaný vodojem
279909Kančín
280910Ošipáreň
281911Ošipáreň
282912Matečník č. 1
283914Matečník č. 2
284913Sociálna prevádzková budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Halušková AnnamáriaTulipánova 16, Tornaľa1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.06.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:38300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:38300.00
Výška zábezpeky:19150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 283415, ŠS: s.č. stavby
Najnižšie podanie:19150.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 283415, ŠS: s.č. stavby
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.07.202009:30Bývalý poľnohospodársky areál (miestna časť Starňa)

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti - stavby sa dražia každá samostatne. Pozemky pod stavbami nie sú vlastnícky vysporiadané. MUROVANÝ VODOJEM súp. č. 278 na parcele č. 732: všeobecná hodnota:165,38 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 83,00 EUR KANČÍN súp. č. 279 na parcele č. 909: všeobecná hodnota: 1.263,30 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 632,00 EUR OŠIPÁREŇ súp. č. 280 na parcele č. 910: všeobecná hodnota: 2.537,67 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 1.269,00 EUR OŠIPÁREŇ súp. č. 281 na parcele č. 911: všeobecná hodnota: 3.414,99 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 1.707,00 EUR MATEČNÍK č. 1 súp. č. 282 na parcele č. 912: všeobecná hodnota: 6.715,18 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 3.358,00 EUR MATEČNÍK č. 2 súp. č. 283 na parcele č. 914: všeobecná hodnota: 6.759,45 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 3.380,00 EUR SOCIÁLNA PREVÁDZKOVÁ BUDOVA súp. č. 284 na p. č. 913: všeobecná hodnota: 17.446,14 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene: 8.723,07 EUR