Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 377/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.09.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Demjata
Katastrálne územie:Demjata
Číslo listu vlastníctva:LV č. 993 a LV č. 971

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
183/2555581orná pôdapodiel povinného vo výške 4/12
184/2265952orná pôdapodiel povinného vo výške 4/12
194/295611orná pôdapodiel povinného vo výške 4/12
194/575755orná pôdapodiel povinného vo výške 4/12
194/665755orná pôdapodiel povinného vo výške 4/12
194/1002154orná pôdapodiel povinného vo výške 4/12
181/77126trvalý trávny porastpodiel povinného vo výške 2/8

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Poláček Július082 13 Demjata 149

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2595.48
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1946.61
Výška zábezpeky:973.31
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 3772019
Najnižšie podanie:1946.61
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 3772019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.09.202013:00Obecný úrad Demjata

Ďalšie informácie