Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:217EX 15/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mičák Mário
Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.09.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Valaská
Katastrálne územie:Valaská
Číslo listu vlastníctva:1138

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1526481zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4561526byt v obytnom dome1-izbový byt č. 5 na 3. p. spolu s podielom priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 42/986

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Barbora StrmeňováTDH 456/32, 976 46 Valaská1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:10000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 1518, Prima banka
Najnižšie podanie:20000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 1518, Prima banka
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:1. zákonné záložné právo v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov s názvom SPOLOČENSTVO TDH 456, IČO: 37 891 707, TDH 456, 976 46 Valaská (spoločenstvo podľa oznámenia neeviduje žiadne pohľadávky voči povinnej), udelením príklepu nezaniká, nakoľko ide zákonné záložné právo, 2. exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 15/18 v prospech oprávneného R Collectors s. r. o., IČO: 50 094 297, Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, 3. záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Obecného úradu Valaská o zriadení záložného práva č. 2/2019 zo dňa 3.10.2019, v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, 4. exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 336/20 v prospech oprávneného Obec Valaská., IČO: 00 313 904, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, 5. nájomné práva – nezistené, 6. iné práva – nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:V zmysle § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.09.202017:00TDH 456/32, 976 46 Valaská

Ďalšie informácie

048/415 13 82, 0907 536 365