Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:36/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mazúr Michal
Ulica:Štúrova 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.09.2020
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štúrová 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Košice-Krásna
Katastrálne územie:Krásna
Číslo listu vlastníctva:1064

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
368791110dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Demeterová Terézia, rod.: KočanováMeteorová 1, Košice1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1730.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1730.00
Výška zábezpeky:865.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK431111000000010738010
Najnižšie podanie:865.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK431111000000010738010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie