Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex277/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Kríková Helena
Ulica:Košovská cesta 1
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.09.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Košovská cesta 1
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Bojnice
Katastrálne územie:Bojnice
Číslo listu vlastníctva:3152

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
23741985trvalé trávne porasty

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Junas PavolPrievidza, Koncová 155/49/40

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2820.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1410.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8902000000002730492958
Najnižšie podanie:2820.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8902000000002730492958
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.09.202011:00miesto samé

Ďalšie informácie