Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:5EX 462/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Blaško Jozef
Ulica:Ul.kpt.Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.09.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kpt. Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Parchovany
Katastrálne územie:Parchovany
Číslo listu vlastníctva:1594

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
450/165742orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AGRO BOVINEX, s.r.o.,Michalovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2210.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1657.50
Výška zábezpeky:828.75
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Najnižšie podanie:1657.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.09.202010:00Parchovany

Ďalšie informácie