Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:11165/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.10.2020
Čas:10:45

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Starý Tekov
Katastrálne územie:Starý Tekov
Číslo listu vlastníctva:952

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
844/22851orná pôda
21555604orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hajko AntonStarý Tekov, Družstevný rad 144/71/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4190.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4190.00
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Najnižšie podanie:4190.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Súdny exekútor nemá vedomosť o závadách, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľovi bude vydražená nehnuteľnosť odovzdaná v lehote 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva vydražiteľom k draženým nehnuteľnostiam.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa telefonickej, príp. e - mailovej dohody so súdnym exekútorom ( tel.č. 02/55410091, e- mail: eukuna@eukuna.sk).