Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:906/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.09.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Čeľadice
Katastrálne územie:Čeľadice
Číslo listu vlastníctva:1726

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
225/4694záhradazáhrada
225/5609záhradazáhrada
225/6422záhradazáhrada
225/7463záhradazáhrada
226/8621záhradazáhrada
226/9621záhradazáhrada
226/10621záhradazáhrada
226/11515záhradazáhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
INVEST NR s.r.o.Ďurkova 12, 949 01 Nitra1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:68800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:51600.00
Výška zábezpeky:25800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 90619
Najnižšie podanie:51600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 90619
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vecné bremeno - spočívajúce v práve uloženia, užívania inžinierskych sietí (vodovodné, elektrické, kanalizačné, plynové vedenie), prístupu na realizáciu, rekonštrukciu, údržbu a odstránenie porúch inžinierskych sietí a v práve prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to všetko v celom rozsahu nehnut. reg. C p.č.225/7 v prospech vlastníka nehnut. reg. C p.č.226/9 podľa kúpnej zmluvy V 6415/13 - 144/2013, V 7058/15-114/15, V 2975/18 - 86/18 .
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým nehnuteľnostiam spolu s viaznucim vecným bremenom: Vecné bremeno - spočívajúce v práve uloženia, užívania inžinierskych sietí (vodovodné, elektrické, kanalizačné, plynové vedenie), prístupu na realizáciu, rekonštrukciu, údržbu a odstránenie porúch inžinierskych sietí a v práve prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to všetko v celom rozsahu nehnut. reg. C p.č.225/7 v prospech vlastníka nehnut. reg. C p.č.226/9 podľa kúpnej zmluvy V 6415/13 - 144/2013, V 7058/15-114/15, V 2975/18 - 86/18 .

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.09.202012:45v mieste nehnuteľností v katastrálnom území Čeľadice

Ďalšie informácie

Nakoľko sa pri prvej dražbe vyššie označených nehnuteľností neurobilo ani najnižšie podanie, je v zmysle § 145 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov najnižšie podanie pre túto dražbu stanovené na sumu 51600,- EUR, čo sa rovná trom štvrtinám všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.