Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1043/97
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.10.2020
Čas:15:00

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Kolta
Katastrálne územie:Kolta
Číslo listu vlastníctva:916

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1087/118282Orná pôda
1087/23298Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Szák Ladislav1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.07.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10081.53
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10081.53
Výška zábezpeky:5041.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:K7802000000003157694251
Najnižšie podanie:10081.53
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.09.202019:00v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 25.9.2020 o 19.00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je nutné vopred do dňa 22.9.2020 nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Komárňanská 100, alebo elektronicky na e-mailovej adrese euhurbanovo@euhurbanovo.sk. Dražobná vyhláška sa doručí: osobám a orgánom podľa § 141 Exekučného poriadku Obec Kolta aj Okresný úrad Nové Zámky žiadam o zverejnenie aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli prípadne oznámiť v obecnom rozhlase, dopredu ďakujem