Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:260EX 153/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Prudká Andrea
Ulica:Nám.A.Hlinku 36/9
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.10.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 36/9
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Myjava
Obec:Brestovec
Katastrálne územie:Brestovec
Číslo listu vlastníctva:2461

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
35138/75068orná pôda
35138/8494zastavaná plocha a nádvorie
35138/9103zastavaná plocha a nádvorie
35138/10126orná pôda
35138/21278ostatná plocha
35138/2239zastavaná plocha a nádvorie
35138/23681ostatná plocha
35138/243593orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8235138/810dom
35138/2220budova pre záhradné náradie a posedenie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Stanislav FilanBrestovec 821/1
Ing. Marta FilanováBrestovec 821/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:756000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:756000.00
Výška zábezpeky:378000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK76 1100 0000 0029 2183 3524, VS: 1532020
Najnižšie podanie:756000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK76 1100 0000 0029 2183 3524, VS: 1532020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.10.202009:00Brestovec 82

Ďalšie informácie