Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:9/2016
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Plešivec
Katastrálne územie:Plešivec
Číslo listu vlastníctva:2525

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
959/100zastavaná plochabytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
624959/10bytový dombyt č. 13, 2.posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Blanka KaralováPlešivec, Železničná 624/21/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12600.00
Výška zábezpeky:6300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS92016
Najnižšie podanie:12600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS92016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po schválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.09.202009:00Plešivec, Železničná 624

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po oznámená záujmu o obhliadku. Ide o jedno izbový byt po rekonštrukcií s príslušenstvom. Podlahová plocha bytu 47,57 m2.